Választások
  Eseménynaptár
  Üvegzseb
  Közérdekű adatok
  dorogi magazin
  Hírek
  Városháza
  Intézmények
  Önkormányzatok
  Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
  Civil szerveződések
  Egyház
  Sport
  Közterület-felügyelet
  Kommunál-Junk Kft.
  Külkapcsolatok
  Telephelyek
  Üzletek
  Szálláshelyek
  Piacok
  Megtiltott szolg. tev. nyilvántartása
  Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról
  Nyilvántartás a helyi termelői piacokról
  Rendezvénytartási engedélyek
  Nyilvántartás a nem üzleti célú szálláshelyekről
  Kitüntetettek
  Közhírré Tétetik Dorogon
  Közadatkereső
 

Hivatali Közlemények
Frissítve: 2018. február 09 13:23:32 Oldal ajánlása ismerõsömnekOldal tartalmának nyomtatása

 

 

 

FOGADÓNAPOK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

 

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ
2018. február 22-én, a városházán tartja fogadónapját.

 


 

Képviselõi fogadóórák

 

BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselõ telefonon és e-mailen elérhetõ: 30/947-7186, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselõ a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban február 21-én és március 7-én 16-17 óra között tartja fogadónapját. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében tartja fogadóóráját. A képviselõ telefonon és e-mailen is elérhetõ: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselõ minden hónap páros hétfõjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petõfi iskolában. A képviselõ telefonon és e-mailen is elérhetõ: 30/994-9019, jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENÕ önkormányzati képviselõ telefonon elérhetõ. Tel.: 30/330-2622 vagy 33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselõ telefonon elérhetõ. Tel.: 30/993-4599
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselõ februárban telefon és e-mailben elérhetõ: 70/367-1099, polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselõ telefonon elérhetõ: 70/908-5558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselõ telefonon elérhetõ: 30/970-8203.

 


 

Pályázati felhívás

 

Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet

felsőoktatási rendszerben, nappali tagozaton dorogi tanulók támogatására. 

 

Pályázati felhívás

 

Pályázati adatlap 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

HIRDETMÉNY 

 

 

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittárgyaláson

 

értékesítésre meghirdeti az alábbi,  tulajdonát képezõ ingatlanokat:  

 

 

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nyílt licittrágyaláson  

 

  bérlemény útján történõ hasznosításra meghirdeti:  

 

 

 

A hirdetmény itt letölthetõ: 

 

 

 


KÖZLEMÉNY

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Tatabányai Járási Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) ezúton ad értesítést arról, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezi eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Khvr.) 3. § (1) bekezdés a. pontja szerinti elõzetes vizsgálati eljárás idult a Hatóságnál.
Az ügy tárgya és ismertetése az alábbi linken olvasható:

Elõzetes vizsgálati eljárás 

 


Pályázati felhívás

 

 

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány  

 

Pályázati felhívása

Támogatási kérelem 

 

 

 


 

 

 

Pályázati felhívás

 

Dorog Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet Dorogi József Attila Mûvelõdési Ház dekoratõr munkakör betöltésére.  

 

 A Pályázat itt letölthetõ:

 

 

 

 


 

 

 Pályázati felhívás 

 


Dorog Város Önkormányzata a "Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Dorogi Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály mûszaki ügyintézõ munkakör betöltésére.

 

A pályázat itt letölthetõ:

 

 

 

 


 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dorog lakossági tájékoztató kiadványa

 

- a környezetében mûködõ veszélyes ipari üzemrõl

- a veszélyes tevékenységekrõl és a lehetséges súlyos balesetekrõl,

- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.

 

Itt letölthetõ

 

 


 

 

Tájékoztató 

 

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztálya "A kullancsok, védekezés a kullancsok ártalma ellen" témában lakossági tájékoztató anyagot állított össze, mellyel szeretné a lakosság figyelmét felhívni a téma jelentõségére.

 

A tájékoztató itt letölthetõ:

 

 

 

 


 

 

Tisztelt Ebtartó!

 

Dorog Város közigazgatási területén az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál (Dorog, Bécsi u. 79-81), illetve letölthetõk a www.dorog.hu honlapról; illetve fénymásolással sokszorosíthatók.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. ;
  • Hivatal portáján, illetve az Ügyfélszolgálaton leadható
  • Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) az emberieroforras@dorog.hu e-mail címre.

 

Itt letölthetõ:

 

Ebösszeíró adatlap

 

 

 

Változásbejelentõ adatlap

 

 


 

 


 

Tájékoztatás

Dorog Város Helyi Választási Bizottsága (HVB)

 

 1/2016. (IV.11.) számú határozata 

 itt letölthetõ:

 

 


Tájékoztató az ebek veszettség elleni oltásáról 

 Tájékoztató veszettség elleni oltásról.pdf
Tulajdonosi tájékoztató.pdf

 

 


  Pályázati felhívás

Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történõ betöltésére.

 

Az ellátandó feladatkör:
Dorog város I. számú (jelenleg üres) házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerzõdésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: 2510 Dorog, Rákóczi u. 9.


Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség,
- csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben elõírt feltételek megléte,
- a praxis vállalkozói formában történõ mûködtetése.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, - egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- részletes szakmai önéletrajz,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevõ személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosA pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Dorog Város Polgármesteréhez (2510 Dorog, Bécsi út 71.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: azonnal

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
- A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejû feladat-ellátási szerzõdésben foglaltak alapján.
- A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerzõdés megkötése útján szerezhetõ meg.
- Az önkormányzat a rendelõhelyiséget térítésmentesen biztosítja.

- Az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ: Muzslai Mária aljegyzõtõl, a 06 33 431 299 telefonszámon, ill. a
muzslai@dorog.hu e-mail címen.A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- www.oali.hu

-www.dorog.hu


  
      

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Dorog város területén mûködõ egészségügyi-, gyermekjóléti- és szociális intézményekben az ellátottak képviseletét Lantosné Berkesi Judit ellátottjogi képviselõ látja el.

Munkaidõben elérhetõ telefonszáma: 06-20-489-9552; e-mail címe: lantos.jutka@obdk.hu

A fenti elérhetõségek sikertelensége esetén az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ zöldszáma hívható: 06-80-620-055

 

 

 


A falugazdász tájékoztatója.

A falugazdász ügyfélfogadási ideje Dorogon  a Polgármesteri Hivatalban minden szerdán 12 00  - 14 00 óráig tart.

 Telefonos elérhetõség: 06-30/ 513 5885,  06-70/ 436 3319

  Bercsényi Sándor falugazdász

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EBEK TARTÁSÁNAK EGYES SZABÁLYAIRÓL

 

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésbõl tartott állatok tartátásról és forgalmazásáról szóló Kormányrendelet határozza meg az ebek, illetve más kedvtelésbõl tartott állatok tartásának feltételeit, melyekrõl az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot:

- az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelõ mozgásteret biztosítani,

- az ebek ürülékét az állat tartója a közterületrõl köteles eltávolítani,

- az állat elûzése, elhagyása vagy kitétele tilos,

- amennyiben a kóbor állat befogásától számított 15 napon belül az állat tulajdonosa nem válik ismertté, az állat az állam tulajdonába kerül. A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Kele Tibor gyepmester elérhetõsége: 30/960-7199,

- ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni,

- a kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezõ lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét szükségtelenül ne zavarja,

- a kedvtelésbõl tartott eb állattartási helyének olyan mértékûnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemzõ mozgási igényét ki tudja elégíteni,

- tilos ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen, illetve tartósan 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve tartani,

- ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minõsül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig,

- amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven mûködõ szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 méternél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 méternél,

- az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát,

- belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,

- közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen,

- szájkosarat használni - ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elõ - kizárólag az egyed jellemzõen agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

- az állatvédelmi hatóság által veszélyesnek minõsített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, ivartalanítva és elektronikus azonosítóval megjelölve tartható.

 

A kóbor állatokat a dorogi gyepmesteri telepre szállítják.
Gyepmester elérhetõsége:
Kele Tibor:30/960-7199 

https://www.facebook.com/Ebrend%C3%A9szeti-Telep-Dorog-1748345025483631/?pnref=story

 

                                                                                                         Dorog Város Jegyzõje


Egyenlõ Bánásmód Hatóság felhívása


Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása,bõrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez
való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyõzõdése,
politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága,
nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-Esztergom megyei egyenlõbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/900-4624, domebe@t-online.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. tel: 06 34/515-100
2017.03.14. 09:00-13:00

Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.03.07. 10:00-14:00

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1.
2017.03.21. 09:00-13:00

Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10.
2017.03.29. 09:00-13:00

Egyenlõ bánásmód- mindenkit megillet!

 

 


 

Oldal tetejére ugrás
 

  IVS
  Keresés
  Időjárás
  Várostérkép
  http://www.dorog.hu/index.php?oldal=1772  
 
 
Impresszum | Médiaajánlat | Elérhetőségek
  Oldal tetejére ugrás
Digitexx Multimédia
Digitexx Multimédia