Áprilisi testületi hírek
Közügy
2013. ápr. 26.

Áprilisi testületi hírek

2013. április 26-i ülés
Napirend előtt Szent György nap alkalmából a közrend és a közbiztonság érdekében kifejtett munkájáért jutalmazták meg a dorogi rendőrkapitányság két dolgozóját, Gál Győző János rendőr századost és Major Péter rendőr törzsőrmestert.


Az „Év homlokzata pályázat" 2013-as fordulója eredményét is kihirdették. Első díjas lett Torma Jánosné terve. A könyvtárral szemben levő, hosszú, régi, üzleteknek otthont adó ház egységes felújítási elképzelése bizonyult a legszebbnek, mely most tökéletesen illeszkedik a könyvtárunk megújulásához is. Megosztott második helyet érdemelt ki Koloszár Szilárd és Bóka Róbert épületei. Koloszár Szilárd a főúton, a temetővel szemben kialakítandó új pizzéria homlokzatához nyert támogatást. Bóka Róbert pedig a Határ csárda külső megújításával vett részt sikeresen a város és a Baumit Kft. által támogatott környezetfejlesztő pályázaton.


A két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről szóló jelentés napirendjénél kérdések hangzottak el a Köztársaság út kátyúzásával, a hulladékszállítási díj emelkedéséve, Dr. Tittmann János sajtónak tett nyilatkozataival, az MSZP email cím használatával, a bölcsőde beázásával, a közvilágítási hálózat fejlesztésével és az Eötvös iskolánál felfestendő zebrával kapcsolatban.


Elfogadták Dorog Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadási rendeletét (egy nem szavazat, egy tartózkodás), a Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft., a Dorogi Kulturális Közalapítvány, a Dorogi a Szénmedence Sportjáért Közalapítvány, a Dorogi Kommunális Közalapítvány, és a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (egy tartózkodás) 2012. évi beszámolóját.
Megszavazták a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi feladat ellátásról összeállított beszámolót.


Döntöttek a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről egy tartózkodással.
Elfogadták a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának és a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, melyre a törvényi változások miatt volt szükség.


Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végző gazdasági társaság alapításának előkészítéséről döntöttek. A kommunális közszolgáltatási kötelező feladatot az állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok végezhetik 2014. január 1-től. Városunk ajánlatot kapott a Saubermacher - Magyarország Kft-től a törvénynek megfelelő szolgáltatást végezni képes gazdasági társaság megalapítására. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta Dr. Tittmann János polgármestert, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott gazdasági társaság megalakítását készítse elő. (egy nem szavazattal).


Dorog Város Képviselő-testülete egy tartózkodás mellett pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása" témakörben Dorog város térfigyelő kamerarendszerének kiépítése tárgyában. A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, azaz bruttó 1.797.507,- Ft-ot az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja.


Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dorog Városi Óvoda óvodavezetői álláshely betöltésére.


Forgalomképes ingatlanná nyilvánították a volt Dózsa György Általános Iskola területén lévő ún. „Rátkai-Házat", és az Eperjesi úton levő teniszpályákat, hogy a Richter Gedeon Nyrt. megvásárolhassa. (egy-egy tartózkodás)


Elbírálták a Dorog Város civil szervezeteitől beérkezett pályázatokat. A két nem szavazat mellett megítélt támogatások itt találhatók.


Dorog Város Képviselő-testülete tisztelettel emlékezik meg zsákodi Csiszér János szobrászról születése 130., halála 60. évfordulója alkalmából, az I. Világháborús emlékművünk készítőjéről. Ennek értelmében a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az emlékmű egykori feliratának visszaállítása ügyében megkezdje az előkészítő tárgyalásokat a Képzőművészeti Lektorátussal.


Zárt ülésen döntöttek a felsőoktatásban tanulók támogatásáról.

/feltoltes/Civil_szervezetek_palyazatai_dontes_2013.pdf
60 KB