BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ (A 2014-2015-ÖS TANÉVRE)
Kultúra
2014. jan. 14.

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ (A 2014-2015-ÖS TANÉVRE)

A nemzeti köznevelés rendszerében bekövetkezett átalakulás intézményünk nevében is változást hozott: a 2013-2014-es tanévtől Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola az új nevünk. Iskoláink tagintézményként funkcionálnak, felosztva egymás között a Dorogon indítandó képzési formákat. Szándékunk szerint, a jelentkezők számának függvényében a 2014/2015-ös tanévben a korábbi évekhez hasonlóan hét első osztályt kívánunk indítani, melyekben öt különféle képzési forma lenne jelen.

·     Az első az angol két tanítási nyelvű képzésünk, amely egy-egy osztályban, az Eötvösben és a Zrínyiben indul iskolaotthonos formában.

Itt elsődleges célunk az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése. Az Európai Unió polgáraiként, potenciális munkavállalóiként, a „világháló” használóiként lehetőséget kínálunk tanulóinknak, hogy idegen nyelvi kompetenciáik a mai kihívásokhoz közelítsenek. Ezért kínáljuk az angol célnyelvű két tannyelvű oktatási programot. Ezen osztályainkba a gyermekek egy sikeres tanulási képesség vizsgálat után kerülhetnek be.

·     A második a sportiskolai képzés, amely a Petőfiben indul egy osztályban, iskolaotthonos formában.

Fő céljaink közé tartozik az egészségnevelés, az egészségmegőrzés élethosszig tartó lehetőségének biztosítása. Ennek érdekében indítjuk a közoktatási típusú sportiskolai nevelés és oktatás programját az arra vállalkozó és alkalmas tanítványaink számára. Ezzel célunk a gazdag dorogi sporthagyományokra építve a labdarúgás, a kézilabda, a birkózás és újabb adottságainkra építve az úszás sportágakban az utánpótlás biztosítása, a tehetségek felfedezése és útnak indítása. Minden tanulónk számára kívánjuk biztosítani a sport személyiségfejlesztő sajátosságait a mindennapos testedzésen, a sportjátékok megismerésének lehetőségén és a versenyeztetésen keresztül. Ezen osztályainkban a jelentkezők egy szintfelmérés után kerülhetnek be.

·     A harmadik az ÉKP-s (értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív pedagógia) képzésünk, amely a Zrínyiben indul egy osztályban, iskolaotthonos formában.

Ezen osztályainkban célunk többek között a tanulók kommunikációs készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak fejlesztése az anyanyelv (ill. idegen nyelv) és a többi tantárgy területén. Ennek érdekében szerepel programunkban az anyanyelvtanítás azon első magyarországi programja, amely a kommunikációt állította középpontjába, a nyelvi-irodalmi-kommunikációs (NYIK) pedagógiát integráló program. Ennek szolgálatában áll a kompetencia alapú oktatás is.

·     A negyedik a komplex tehetséggondozó és tanulási képességeket fejlesztő általános tantervű osztályok. Az Eötvösben induló két osztály óraterve a normál kerettantervi ajánlások szerint készült, emeltebb magyar, matematika és természettudományos tantárgyi óraszámmal.

A beiskolázási körzet és jelentkezési igények alapján összeállított iskolaotthonos osztályokban a tanév elején tehetségazonosító mérést végzünk minden gyereknél. Az így kapott adatok alapján javaslatot teszünk a tanórai foglalkozásokon felül szervezett komplex, esetleg célirányos fejlesztő foglalkozások látogatására. A tanulási folyamat során ismétlő méréseket végzünk, és ennek megfelelően fokozatosan irányítjuk a tanulókat a különböző tehetségterületek (magyar, matematika, idegen nyelv, sport, képzőművészet, természettudományok) felé. Az iskolában korábban indított sportiskolai kerettanterv elhagyása nem jelenti az utánpótlás nevelés feladását, ezekbe az osztályokba változatlanul várjuk a versenyszerűen sportolni vágyó gyerekeket is.

·     Az ötödik a hagyományos rendszerű képzésünk, mely egy osztályban, a Petőfiben indul. Az ide jelentkező tanulóink vagy napközis vagy iskolaotthonos ellátást kapnak.

Ezen osztályainkba jelentkező gyermekek ugyanúgy, mint a többi társuk kompetenciaalapú oktatásban részesülnek. Itt is kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra ugyanúgy, mint a kevésbé tehetséges tanulók felzárkóztatására.

 

2010-től alapító okiratunknak megfelelően tudjuk fogadni az SNI-s (sajátos nevelési igényű) és BTM-s (beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdő) tanulókat is. Az ő fejlesztésüket, integrálásukat részben saját gyógypedagógusaink, részben külsős, ún. utazó gyógypedagógusok segítségével oldjuk meg.

 

Általános, mindhárom intézményre vonatkozó céljaink

Fontosnak tartjuk a kompetenciaalapú oktatás kiterjesztését, mely a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését biztosítja.

Kiemelt célunk a tehetséggondozás. Ezért iskolánk 2011 októberében csatlakozott a Komárom-Esztergom Megyei Lámpás a Tehetségekért Tehetségsegítő Tanácshoz és tehetségpontként működik. A tehetséggondozást elsősorban a sportban, a képzőművészetekben, az ének-zenében és a KGYTK-s (Kutató Gyermekek Tudományos Köre) versenyen induló, kiemelkedő képességű tanulóinkra terjesztenénk ki.

A következő években áttörés következik be a kulcskompetenciákat előtérbe állító, a kooperatív megismerési technikákkal, témahéttel, projekt módszerrel dolgozó nevelési-oktatási szemléletet illetően, valamint az IKT eszközök folyamatosan bővülő használatában. Erre mind pályázatokkal mind a kollégák továbbképzésével készülünk.

A köznevelési törvény változásainak megfelelően, felmenő rendszerben biztosítjuk iskolánkban a mindennapos testnevelés személyi és tárgyi feltételeit.

Meghatározóan fontos célunk az esélyegyenlőség biztosítása. A kompetencia alapú oktatás megvalósításával, a tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével segítjük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat. Ezt szolgálja a differenciálás - a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatást is segítő – módszertana, amely megjelenik mind a kompetencia alapú, mind az ÉKP törekvéseiben. Garancia lehet az esélyegyenlőség minél szélesebb körű biztosítására a személyiségpedagógia, az egyénhez szóló feladatadás gyakorlata, az egyéni felelősség szempontjai a kompetenciaalapú és az ÉKP pedagógiai gyakorlatában. Ennek a célnak a szolgálatában áll az integráció megvalósítása is.

Az informatika, a digitális írástudás ismerete napjainkban már elengedhetetlen feltétele annak, hogy tanulóink lépést tartsanak a korunkat jellemző fejlődéssel. Célunk, hogy készséggé fejlesszük azokat az ismereteket, amik lehetővé teszik a tanulók számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását - pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyéb alkalmazói szoftverek, internet -, és az egyre inkább növekvő jelentőségű multimédiás alkalmazások ismeretét, alkalmazását.

A kompetencia alapú oktatás megvalósításához elengedhetetlen cél a nevelőtestület pedagógiai, módszertani kultúrájának fejlesztése, a módszerek széleskörű megismerése és megvalósítása

Alapvető célunk a gazdag helyi értékvilág beépítése a pedagógiai programba több szinten is. Először megismertetni kívánjuk tanulóinkat településünk hagyományaival, múltunkkal, jelenünkkel, lehetőségeinkkel egyaránt. Másrészt kamatoztatni kívánunk minden olyan pedagógiai törekvést, amely továbbvihető értékeket hordoz, bármelyik óvodában, iskolában fogalmazódott meg az előző időszakban (pl,: a sportkultúra az Eötvösben, 48-as hagyományaink a Petőfiben, helyismeret a Zrínyiben). Közös értékként foglalkozunk a Dorogon különösen fontos környezeti nevelés kérdéskörével.

 

 

 

 Sitku Pál

   igazgató

 

Dorog, 2013. december 10.