INTERREG-KISPROJEKT: A KULTÚRA ÖSSZEKÖT MINKET

INTERREG-KISPROJEKT: A KULTÚRA ÖSSZEKÖT MINKET

Interreg Szlovákia-Magyarország SKHU/WETA/1901/1.1/037

Az „A kultúra összeköt minket” c. projekt célja a kultúra támogatása és a kulturális örökség megőrzése két régióban - Zoboralján és Esztergom környékén. Ugyanakkor a határ menti, nemzetiségileg vegyes terület lakóinak összekapcsolását is megcélozza. Így teljesül a projekt fő célja: a határ menti régiók kultúrájának bemutatása a nagyközönség számára és a kisebbségi kultúra megőrzése a vegyes lakosságú területeken a jövő generációi számára. Ez a cél a kultúra modern elemekkel történő bemutatásához kapcsolódik. Abból indulunk ki, hogy a hagyományos kultúrának és a kultúrának általában nincs helye a fiatalok életében. Érdeklődésük általában a modern pop zenére összpontosul. A fiatalság figyelmének megragadása végett a projektpartnerek egy sor olyan tevékenységgel készültek, amelyek növelik e korosztály – a jövő nemzedékének kulturális tudatosságát mindkét nép esetében. Ebben a tekintetben a projekt infrastrukturális hátteret hoz létre a kultúra műveléséhez, felújítja a városi zenekar tevékenységét, amely korszerű módon fogja bemutatni a hagyományos kultúrát fesztiválok szervezésével, a hangsúlyt a hagyományos kultúrára és multikulturalizmusra fektetve. A projekt best practice cseréjét is biztosítja, ill. a kulturális örökség népszerűsítését. Ezáltal a projekt nemcsak a fiatalokat szólítja meg, hanem a határrégió egész lakosságát, és hozzájárul a kulturális turizmus fejlesztéséhez a határ menti régióban. A projekt a hosszú távú partneri együttműködésre és közös múltra épül. Ez 1947-re datálható, amikor zoboralji magyarok lettek kitelepítve Dorogra és viszont, Dorogról szlovákok érkeztek Žiranyba (Zsérébe).
 
Stratégiai cél:
A határ menti régiók kultúrájának bemutatása a nagyközönség számára és a nemzeti kisebbségek kultúrájának megőrzése a nemzetiségileg vegyes területeken a jövő generációi számára.
Részleges célok:
1) Infrastruktúraépítés a kultúra bemutatásának aspektusából Zsére községben.
2) A zenei együttes felszerelésének felújítása, anyagi támogatással, a hagyományos kultúra modern bemutatása szempontjából.
3) Kulturális rendezvények megvalósítása, a határtérség kultúrájának bemutatása a nagyközönségnek, a régióban élő vegyes kisebbségi kultúra megőrzésének elemeként.
4) A kultúra népszerűsítése és marketingje mint a határrégió lakosait összekötő elem, és mint egy olyan elem, amely képes idevonzani a látogatókat.
 
A stratégiai és részleges célkitűzések tükrözik és teljesítik a Kisprojekt Alap prioritásait és célkitűzéseit, 1. prioritási tengely - Természet és kultúra, 1.1 specifikus célkitűzés - A határ menti területek vonzerejének növelése. A projekt az amfiteátrum rekonstrukciójára összpontosít, amely a Zoboralja régió kultúrájának bemutatására fog szolgálni. Ezt követik majd a Zoboralja és Esztergom környéki kultúra bemutatásának támogatását célzó események, melyek best practice lesznek. Ezen kívül a kultúra új formában történő prezentációja is biztosítva lesz, modern hangszerek beszerzése segítségével. A kultúra tehát a polgárok, a kulturális szervezetek és az önkormányzatok közötti szorosabb összeköttetés és együttműködés eszközévé válik. Ugyanakkor a kultúra a fiatalabb generációkat célozza meg, hiszen ők hordozzák a jövőt. Végül, de nem utolsósorban, a kultúra segít megszólítani, idevonzani a két régió látogatóit.
 
A partnereket összeköti a közös múlt, a sokéves együttműködés a megvalósult kulturális és társadalmi rendezvények során, valamint egy közös nemzetközi projekt megvalósítása az Európa a polgárokért program keretén belül. Ez az együttműködés jelenleg rámutat arra, hogy szükséges megőrizni a kultúrát, a nemzetiségi kisebbségek hagyományos kulturális elemeit, és a vegyes kultúrájú határ menti régió hagyományait, hogy ne merüljenek feledésbe. Ugyanakkor, a partnerek tudatában vannak, hogy a határrégió vidéki kultúrájának fokozatos eltűnése a határ menti régiók és az ott élő emberek elidegenedésének eredménye, továbbá, hogy nincs, aki továbbvigye a népi hagyományokat a jövő nemzedékei számára. A kultúra a kapcsolatok elmélyítésének eszköze, egy elem, melyet generációról generációra kell átadni. A kulturális tevékenységek jelenleg alulfinanszírozottak. Az önkormányzatok nem rendelkeznek elegendő erőforrással a kultúra támogatására, és az állam nem nyújt pénzügyi forrásokat ezen a téren. A kultúra mindemellett olyan elem, amely az emberi kapcsolatokban katalizátorként működik, a határ menti régiókat beleértve. A partnerek érdekeltek a kulturális együttműködés megerősítésében. Ez megteremti a lakosok közötti intenzívebb kapcsolatok feltételeit. Ugyanakkor a partnerek nagy potenciált látnak az általuk képviselt területek kultúrájának bemutatásában, mivel ennek segítségével lehetőség nyílik arra, hogy jelentősen növeljék az idelátogatók számát.
A probléma az, hogy ahhoz, hogy a kultúra Zsére község és Dorog városa látogatottságának motor legyen, szükséges ennek feltételeit megteremteni, hogy a fiatalok maguk hordozóivá váljanak a kultúrának.
 
A projekt célcsoportjai:
1) Az érintett terület lakossága
2) Helyi közösségek
3) Nonprofit szervezetek
Az első nevezett csoport a projekt megvalósítása által megismeri a nemzetiségileg vegyes határ menti terület kultúráját. 13500 Dorog és Zsére lakos és további mindkét régióban 10 000 lakos van szó.
A projekt a helyi közösségek számára is fontos lesz. Jelentős magyar kisebbség él Zsérén, Dorogon pedig több kisebbségi önkormányzat működik. Ezek olyan közösségek, amelyek őrzik kultúrájukat. Ez körülbelül 3000 ember.
A nonprofit szervezetek mindkét önkormányzatban elsősorban kulturális egyesületek által képviseltetik magukat. Ezek olyan szervezetek, amelyek közvetlenül szervezik a polgárokat a kulturális, tánc-, zene- és népzenei együttesek számára. 
 
A projekt eredménye a kultúra és hagyományok megőrzése lesz a határ menti régióban. Zoboralja és Esztergom térségei csatlakoznak egymáshoz, és közösen mutatják be kultúrájukat a fiatalabb nemzedékeknek, de az idősebbeknek is. A projekt a következő kimeneteken keresztül szólítja meg a polgárokat:
Először is az amfiteátrum rekonstrukcióját említjük Žirany (Zsére) községben. Ez hátteret teremt a kultúra és a hagyományok bemutatásához nemcsak a hazai, hanem a partner régió együttesei számára is. Különböző műfajú együttesek fognak itt bemutatkozni. A projekt eseményei, de a projekten kívüli események lesznek itt megrendezve, és az amfiteátrum kulturális helyszínné válik. Egy újabb eredmény lesz a hagyományos kultúra új formában történő bemutatása. Dorogon megújul a zenekar, mely modern hangszereket fog használni a hagyományos dalok bemutatására. Így a kultúra közelebb kerül a fiatalabb generációkhoz. A projekt harmadik kimenete a kultúrán belüli best practice prezentációja lesz. Ehhez közbeszerzett laptopot és a kivetítőt használunk. Ez egy olyan rendezvény lesz, amely interaktív módon fogja megmutatni, hogyan adható át a kultúra nemzedékről nemzedékre, és rámutat a kisebbségi kultúrára is. A negyedik kimenet a rendezvények – folklór- és több műfajú rendezvények lesznek. Feltárják a két határ menti régió kultúráját az itt lakó emberek és az idelátogatók számára. A rendezvények segítenek a kulturális potenciál növelésében, közösségeket teremtenek, összehozzák az önkormányzatokat és az embereket. Az utolsó közös eredmény a hagyományos kultúra közös promóciója lesz. Egy brosúrát jön létre, mely a határ menti kultúra történetével foglalkozik, ami felkelti az érdeklődést a kultúra iránt. A projekt eredményei láthatóvá válnak a lakosság kulturális tudatosságának növekedésében is.
 
Az érintett terület lakossága - projekt megvalósítása által megismeri a nemzetiségileg vegyes határ menti terület kultúráját. Elsősorban a fiatalabb generációk lesznek megszólítva, miáltal a kultúra megőrzőivé válnak. Mindehhez méltó helyet kapnak, ahol bemutathatják kultúrájukat. Eszközöket is szereznek a prezentációhoz, de elsősorban megismerik a két nemzet és a nemzeti kisebbségek kultúráját.
Helyi közösségek - a projektnek köszönhetően nemzetközi helyszínt kapnak, ahol bemutathatják kultúrájukat és hagyományaikat a nagyközönségnek, a határrégió lakosságának, turistáknak. Ezek jelentős támogatáshoz jutnak a projekt során létrejövő prezentációs tér által, ill. a felújított eszközök, hangszerek használatának lehetősége által.
Nonprofit szervezetek - helyszínt és lehetőséget kapnak a bemutatkozáshoz. A projektbe a fesztiválon előadóként és a megteremtett infrastruktúra felhasználójaként kapcsolódnak be. Ugyanakkor lehetőségük lesz új intézményi együttműködés kialakítására.
 
A projekt a határ mindkét oldalán valósul meg. A közös előkészítés során a partnerek megállapodtak, milyen tevékenységeket hajtanak végre, valamint a teljes projekt költségvetésben és annak eloszlásában a határ mindkét oldalán. Tekintettel arra, hogy ez egy határon átnyúló projekt, amely komplex, a határ mindkét oldalán megvalósított tevékenységekből áll, koordinálása a vezető partner részéről elengedhetetlen. A projekt a következő munkamódszerekkel fog megvalósulni:
A) Aktív kommunikáció - intenzív kommunikáció a partnerek között a projekttevékenységek előkészítése és végrehajtása során. Megbeszélik a tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket, hogyan vonják be a célcsoportokat és megoldást keresnek az esetlegesen adódó problémákra.
B) Egyenlő részvétel – a partnerek képviselői egyenlő mértékben vesznek részt az egyes tevékenységekben. Ez a határokon átnyúló közös tevékenységekre vonatkozik.
C) Top Down Projektmenedzsment - Ez a projekt irányítását jelenti mindkét partner projekt-teamjét illetőleg, melyeket a partnerek képviselői mint projektmenedzserek és mint koordinátorok alkotják. A projekt-team szervezeti és műszaki-technikai szempontból irányítja a projektet.
D) Bottom Up projekt-megvalósítás - ez a projekt végrehajtását jelenti az úgynevezett work brekadown structure munkamódszer alapján. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységeken belül résztevékenységeket valósítanak meg, amelyek a projekttevékenységek teljesítéséhez vezetnek. Ezek teljesítik a kitűzött célokat.
 
A projekt innovatív jellege a kis infrastruktúra megépítésének és a nem tárgyi (kulturális) örökség továbbadásának összekapcsolásából adódik, azaz a határrégió lakosságának egyesítéséből. A projekt keretein belül megújul egy helyszín, amely folklór- és különféle műfajú előadásokra fog szolgálni. Ez lesz az alapja a határ menti kultúra megőrzésének, valamint a régió kulturális vonzereje növelésének. Kapcsolódik továbbá a hagyományos folklór, a kultúra, a nyomtatott és az audiovizuális média prezentációs lehetőségeihez. Innovatív lesz a régió kulturális potenciáljának fejlesztése és az önkormányzatok, kulturális egyesületek és közösségek összekapcsolása a kultúra megőrzésével kapcsolatos együttműködésükben. Fontos elem az elődeink hagyományának megőrzése is, az ehhez kapcsolódó gyűjtemény kiadásra kerül a nyomtatott sajtóban. A gyűjtemény hozzájárul ahhoz, hogy a régió polgárai, de különösen a fiatalok rajta keresztül ismerjék meg őseink hagyományait és folklórját. Ezáltal sikerül megőrizni a hagyományokat a mai modern világban, ami javítja a térség kohézióját, mivel összekapcsolja az önkormányzatokat, kulturális szervezeteket és állampolgárokat. Közös ügy, közös célok kötik össze őket. Ugyanakkor a kultúra megőrzésének feladata a fiatalabb generációkra hárul. A projekt megvalósítása innovatív elemeket hordoz a régiók fejlesztése szempontjából is. Kulturális szempontból feltételezzük, hogy a projekt mindkét régió látogatóit is megszólítja.
 
A projekt eredményeinek fenntarthatósága szorosan kapcsolódik a projektpartnerek meglétéhez. A projekt eredményei - felújított amfiteátrum, hangszerek és brosúra mindkét költségvetéssel rendelkező partner tulajdonát fogják képezni a projekt, így a partnerség fenntarthatósága kellő mértékben biztosított, legalábbis a projekt nyomonkövetési időszakának végéig. A megvalósult események ebben a formátumban kísérleti jellegűek lesznek, és mindhárom partner pénzügyi és szervezeti szempontból is részt vesz bennük az elkövetkező években is. Mivel a projekt hatásait hosszabb időre tervezik, a partnerséget megerősítik a jövő számára is. Az önkormányzatok 1998 óta együttműködnek, különböző területeken hajtanak végre tevékenységeket a projekt szándékain túlmenően is. A projekt befejezése után további együttműködést terveznek az önkormányzatok és a harmadik partner között. A megújult objektum – az amfiteátrum- folyamatosan ki lesz használva, kulturális és folklór események megrendezése által, és a közös CD is elkészül. Az intézményi fenntarthatóság lényeges feltétele a projekt-kimenetek, eredmények és hozadékok hosszú távú működésének. A projekt eredményeinek pénzügyi fenntarthatósága szorosan kapcsolódik az egyes partnerek saját pénzügyi forrásaihoz. Ebben a tekintetben megállapítható, hogy Zsére község és Dorog városának működése államilag biztosított, a jövedéki adókból, közvetlen, polgároktól származó adókból és pénzügyi támogatást kapnak az államigazgatási kompetenciák végzésére is, tehát pénzügyi forrásaik folyamatosak. A német önkormányzat bevételei Dorog városától szintén biztosítottak, a tagsági díjakból. Így a projektpartnerek pénzügyi fenntarthatósága biztosított, és ez tükröződni fog a projekt eredményeinek pénzügyi fenntarthatóságában is.
 
A projekt megvalósítása kockázati elemeket is hordoz magában. Ezek a három partner koordinációjának szükségességéből adódnak, melyek két különböző országban működnek, különböző törvényi előírásokkal a számvitel, pénzügyek és közbeszerzés terén. Ezen kívül a projektet általánosságban időbeli kockázat és pénzügyi kockázatok is fenyegetik és kockázatokat rejtenek magukban az építkezési munkák kivitelezői és a szolgáltató cégek is. Mindezek a tényezők problémákat okozhatnak a projekt végrehajtása során. A legnagyobb kockázatot az építkezési munkálatok kivitelezőiben és a szolgáltatások beszállítóiban látjuk. Probléma adódhat a határidők nem teljesítésében, rossz minőségű építőanyagok vagy rossz minőségű szolgáltatások terén, amelyek nem felelnek meg a megadott költségvetési vagy a közbeszerzésben megadott feltételeknek. Megelőzés ebből a szempontból a rendszeres ellenőrzés az építési munkák helyszínen, a község képviselői részéről. A szolgáltatások beszállítása esetében megoldás a hosszabb időhorizont biztosítása, időtartalék a váratlan helyzetek esetére. A pénzügyi kockázat a projekt előfinanszírozásából adódhat. Ez megterheli mindkét önkormányzat költségvetését, amelyeknek törvény szerint egyensúlyban kell lenniük. Ezért nem zárjuk ki kereskedelmi bankoktól felvett hitelből származó pénzeszközök felhasználását a projekt végrehajtásával kapcsolatos, megnövekedett költségek időszakára. Megelőzés ebben a tekintetben a pénzforrások beállítása még a projekt megvalósításának megkezdése előtt. Az időhöz kapcsolódó kockázatot a projekt ütemtervének nem teljesítése jelentheti, vagy a projekt tevékenységeinek nem teljesítése a szerződés szerint. Ennek kiküszöbölése a projektcsapat rendszeres megbeszélései és a projekt-ütemterv betartásának gyakori ellenőrzése által biztosítható.
 
A projekt keretén belül megerősítik a Zsére község és Dorog városa közti határokon átnyúló partnerséget, valamint megteremtik az önkormányzatok és a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat közti partnerséget. A partnerek közösen fogják működtetni a projekt kimeneteit, és jövőbeli további közös célokat terveznek. Ezek magukban foglalják mind a projekt eredményeit, mind az együttműködés egyéb lehetséges területeit. Elsősorban a megújult infrastruktúra használatáról van szó a régió hagyományos kultúrájának bemutatása céljából. Ezen kívül a közös felkészülés során a partnerek megállapodtak, hogy a hagyományos kultúra és folklór jövő generációi számára történő megőrzése, a régiók kultúra általi összekapcsolása mellett a kulturális turizmusra is összpontosítanak. A projekt megvalósításának szükségessége abból adódik, hogy a partnerek mindegyike aktív a kultúra területén és etnikailag vegyes határ menti területeken működnek. Az egyes önkormányzatok jellegzetes, egyedülálló kulturális elemekkel bírnak, ezért a projekt közösen mutatja be őket a külvilág számára. A kultúra és hagyományok támogatásának, figyelembe véve a közös múltat és a két régió elhelyezkedését nem lenne értelme csak a határ egyik oldalon. A határ két oldalán működő önkormányzatok ily módon összefognak és egy kulturálisan egységes területet kínálnak fel, mely idevonzza a látogatókat távolabbi helyekről is.
 
A projekt nem kapcsolódik semmilyen, jelenlegi vagy korábban megvalósított, határokon átnyúló együttműködési programok keretében finanszírozott projektekhez. Mindazonáltal folytatja a Žirany és Dorog önkormányzatok közötti hosszú távú együttműködést, valamint az Interreg V-A SKHU 2014-2020 CBC együttműködési programok keretén belüli, ill. az Európa a polgárokért programon belüli közös projektek megvalósítására irányuló terveket. A projektnek lehetősége van arra, hogy az önkormányzatok és a nonprofit szektor szorosabb együttműködésének és összekapcsolásának úttörő elemévé váljon. Ugyanakkor a projekt jó példája lehet a sikeres együttműködésnek, amely nem igényel nagy pénzügyi támogatást határokon átnyúló együttműködéshez, két régió összekapcsolásához.
 
A projekt összhangban van számos regionális és transznacionális stratégiával. Először is, összhangban van a Duna régióra vonatkozó uniós stratégiával. A projekt megfelel a 03. prioritási területnek: Kultúra és Idegenforgalom. Célja a „kultúra és a kulturális turizmus és az emberi kapcsolatok propagációja”. A kiemelt területen belül a projekt megfelel a 3. célkitűzésnek: Új kulturális útvonalak fejlesztése, a már meglévők támogatása a Duna régióban és a 6. célkitűzésnek: a kulturális örökség és a természeti értékek fenntartható megőrzésének biztosítása erre vonatkozó klaszterek, hálózatok és információs központok kifejlesztése által a Duna régióban. A projekt a kulturális örökség megőrzésével és a térség kultúra és hagyományok általi összekapcsolásával foglalkozik. A projekt teljesíti Nyitra megye 2016-2022-re szóló gazdaság- és szociális fejlesztési programját is. Különösen a 2. prioritási terület - humán erőforrásokról van szó, II. Stratégiai cél: Minőségi emberi erőforrások, II.I.I. Intézkedés - A szociális infrastruktúra kiépítése és korszerűsítése. Kerettevékenység: A kulturális, sport és közösségi élet támogatása. E tevékenység részeként a megye hangsúlyt fektet a területén zajló kulturális életre, amelyet a projekt is támogat. A projekt úgyszintén összhangban van a 2014-2020ra szóló Komárom-Esztergom Megyei Fejlesztési Programmal. A projekt megfelel az V. prioritásnak - Nemzetközi együttműködések vizsgálata, fejlesztése, Itt teljesíti a térségfejlesztésben részt vevö szervezetek együttműködését. A projekt támogatja a határ menti régiók fejlesztését, különös tekintettel a kultúrára és az együttműködésre. A projekt összhangban van a Komárom-Esztergom Megye Határon Átnyúló Együttműködéseinek Stratégiai Programjával, Társadalmi kapcsolatok fejlesztése prioritással, A)intézkedés: A Kulturális együttműködés fejlesztése.
 
 
Projekt „Kultúra nás spája“ sa zameriava na podporu kultúry a zachovávanie kultúrneho dedičstva dvoch regiónov – Podzoboria a Ostrihomska. Zároveň sa jedná o prvok spojenia občanov pohraničia, ktoré je národnostne zmiešaným územím. Tým sa napĺňa hlavný cieľ projektu: Prezentácia kultúry pohraničných regiónov širokej verejnosti a zachovávanie kultúry národnostných menšín v zmiešanom území pre budúce generácie. Tento cieľ je spojený s prezentáciou kultúry modernými prvkami. Vychádzame z toho, že tradičná kultúra a kultúra vo všeobecnosti nemá miesto v životoch mladých ľudí. Tí sa orientujú skôr na modernú a populárnu hudbu. Pre ich zaujatie si preto projektoví partneri pripravili súbor aktivít, ktoré dokážu naštartovať kultúrne povedomie aj u tejto skupiny obyvateľstva – u budúcnosti oboch národov. V tomto smere teda projekt prináša vytvorenie infraštruktúrneho zázemia pre vykonávanie kultúry, významnú obnovu mestskej hudobnej skupiny, ktorá bude tradičnú kultúru prezentovať moderným spôsobom, organizáciu festivalov s dôrazom na tradičnú kultúru a multikultúrnosť a v neposlednom rade výmenu dobrej praxe a propagáciu kultúrneho dedičstva. Týmto projekt dokáže osloviť nielen mladých ľudí, ale aj celé obyvateľstvo pohraničia a postarať sa o rozvoj kultúrneho turizmu v pohraničí. Projekt nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu partnerov ako aj ich spoločnú minulosť. Tá sa začala písať v roku 1947 kedy bolo maďarské obyvateľstva z Podzoboria vysťahované do Dorogu a v opačnom smere prišli Slováci z Dorogu do Žirian. 
 
Strategický cieľ:
Prezentácia kultúry pohraničných regiónov širokej verejnosti a zachovávanie kultúry národnostných menšín v zmiešanom území pre budúce generácie.
 
Čiastkové ciele:
1) Budovanie infraštruktúry v aspekte vytvorenia zázemia pre prezentáciu kultúry v obci Žirany.
2) Materiálová obnova vybavenia hudobnej skupiny v aspekte prezentácie tradičnej kultúry moderným spôsobom.
3) Realizácia kultúrnych podujatí ako prvku predstavenia kultúry pohraničia širokej verejnosti a zachovania zmiešanej menšinovej kultúry v regióne.
4) Propagácia a marketing kultúry, ako prvku spájajúceho ľudí v pohraničí a prvku, ktorý dokáže pritiahnuť návštevníkov. 
 
Strategický a čiastkové ciele reflektujú a napĺňajú priority a ciele Fondu malých projektov, Prioritná os 1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1 – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti. Projekt sa zameriava na obnovu amfiteátra, ktorý bude slúžiť na prezentáciu kultúry regiónu Podzoboria. Na to budú nadväzovať podujatia zamerané na podporu prezentácie kultúry Podzoboria a Ostrihomska, príkladov dobrej praxe. Okrem toho sa zabezpečí nová forma prezentácie kultúry obstaraním moderných hudobných nástrojov. Kultúra sa takto stane nástrojom väčšej prepojenosti a spolupráce obyvateľov, organizácií venujúcich sa kultúre a samospráv. Kultúra zároveň zacieli na mladšie generácie, nakoľko tie sa do budúcnosti majú stať jej nositelia. V neposlednom rade kultúra pomôže osloviť návštevníkov oboch regiónov. 
 
Cieľovými skupinami projektu sú:
1) Obyvateľstvo oprávneného územia
2) Miestne komunity
3) Neziskové organizácie
Prvá menovaná skupina realizáciou projektu spozná národnostne zmiešanú kultúru pohraničia. Bude sa jednať o 13500 obyvateľov partnerov a ďalších 10 000 obyvateľov oboch regiónov. 
Projekt bude dôležitý aj pre miestne komunity. V Žiranoch žije početná maďarská menšina, v Dorogu má niekoľko menšín vytvorenú menšinovú samosprávu. Jedná sa o komunity, ktoré si zachovávajú svoju kultúru. Jedná sa približne o 3000 ľudí. 
Neziskové organizácie sú v oboch samosprávach reprezentované najmä kultúrnymi spolkami. Jedná sa o organizácie, ktoré priamo organizujú občanov z hľadiska kultúry do spevokolov, tanečných, hudobných, či folklórnych súborov. 
 
Výsledkom projektu bude zachovanie kultúry a kultúrnych tradícií v pohraničí. Regióny Podzoboria a Ostrihomu sa spoja a spoločne budú prezentovať kultúru mladším generáciám moderným spôsobom, ako aj starším generáciám. Projekt osloví občanov pohraničia prostredníctvom nasledovných výstupov:
V prvom rade sa jedná rekonštrukciu amfiteátra v obci Žirany. Tu vznikne zázemie pre prezentáciu kultúry a tradícií nielen domáceho, ale aj partnerského regiónu. Prezentovať sa tu budú súbory venujúce sa kultúre rôznych žánrov. Budú sa tu konať projektové i mimoprojektové podujatia a z amfiteátra sa stane kultúrny stánok.  Ďalším výstupom bude nová forma prezentácie tradičnej kultúry. V meste Dorog sa výrazným spôsobom obnoví hudobná skupina, ktorá bude používať moderné hudobné nástroje na prezentáciu tradičných piesní. Tým sa kultúra stane bližšou mladším generáciám. Tretím výstupom projektu bude prezentácia dobrej kultúrnej praxe. K tomu sa využije obstarávaný laptop a projektor. Bude sa jednať o podujatie, ktoré interaktívnym spôsobom poukáže to, ako sa kultúra posúva z generácie na generáciu, poukáže na menšinovú kultúru. Štvrtým výstupom budú podujatia – folklórne a multižánrové. Tie odomknú kultúru oboch regiónov obyvateľom pohraničia. Podujatia pomôžu pozdvihnúť kultúrny potenciál a spojiť obce a ľudí. Posledným spoločným výstupom bude spoločná propagácia tradičnej kultúry. Vznikne brožúra, ktorá bude mapovať históriu kultúry pohraničia, čo povedie k rozvoju záujmu o kultúru ako celok. Výsledky projektu budú zaznamenané v raste spoločného kultúrneho povedomia obyvateľov.
 
Obyvateľstvo oprávneného územia - realizáciou projektu spozná národnostne zmiešanú kultúru pohraničia. Cielenie bude predovšetkým na mladšie generácie, aby sa stali zachovávateľmi kultúry. K tomu získajú dôstojný priestor, kde budú môcť kultúru prezentovať. Získajú nástroje na prezentáciu, ale v prvom rade kultúru dvoch národov, národnostných menšín spoznajú.
Miestne komunity - získajú medzinárodný priestor svoju kultúru a tradície prezentovať pred širokou verejnosťou, pred obyvateľmi pohraničia, pred návštevníkmi. Tieto menšinové komunity teda budú ťažiť z vytvorenia priestoru pre prezentáciu a z možností využiť hudobné nástroje. 
Neziskové organizácie - získajú priestor pre svoju prezentáciu. Zapoja sa do projektu ako účinkujúci na festivale a zároveň ako využívatelia vybudovanej infraštruktúry. Zároveň vďaka projektu budú môcť nadväzovať novú inštitucionálnu spoluprácu. 
 
Realizácia projektu bude rozdelená na obe strany hranice. Partneri sa v rámci spoločnej prípravy dohodli na aktivitách, ktoré budú vykonávať, ako aj na celkovom rozpočte projektu a jeho rozdelení na obe strany hranice. Vzhľadom ku skutočnosti, že sa jedná o cezhraničný projekt, pozostávajúci z komplexných činností realizovaných na oboch stranách hranice, je jeho koordinácia zo strany hlavného partnera nevyhnutná. Projekt bude realizovaný pracovnými metódami:
 
A) Aktívna komunikácia – intenzívnu komunikáciu medzi partnermi v rámci prípravy a implementácie aktivít projektu. Spoločne budú komunikovať o implementácii aktivít, o spôsobe zapojenia cieľových skupín a budú hľadať riešenia vzniknutých problémov. 
B) Rovnaké zapojenie – zástupcovia partnerov budú rovnakým spôsobom zapojení do aktivít. Týka sa to spoločných cezhraničných aktivít.
C) Riadenie projektu Top Down – jedná sa o riadenie projektu zo strany projektových tímov oboch partnerov, ktoré budú zostavené zo zástupcov  partnerov figurujúcich ako projektoví manažéri a zo štatutárov partnerov vystupujúcich ako koordinátori. Projektový tím bude riadiť projekt z hľadiska organizačného a technicko-materiálneho.
D) Realizácia projektu Bottom Up – jedná sa o realizáciu projektu v rámci tzv. metódy work brekadown structure. To znamená, že sa budú realizovať dielčie činnosti v rámci aktivít, ktoré povedú k naplneniu aktivít projektu. Tie potom naplnia plánované ciele. 
 
Udržateľnosť výsledkov projektu je úzko prepojená na existenciu partnerov projektu. Výstupy projektu – zrekonštruovaný amfiteáter, hudobné nástroje, brožúra budú vlastníctvom oboch partnerov projektu s rozpočtom, preto je udržateľnosť partnerstva zabezpečená dostatočne a minimálne po dobu monitorovania projektu. Realizované podujatia sa stanú pilotnými v takomto formáte a všetci traja partneri budú finančne a organizačne na nich participovať aj v ďalších rokoch. Nakoľko sú však dopady projektu plánované na dlhšie obdobie, je partnerstvo potvrdené aj do budúcnosti. Samosprávy spolupracujú od roku 1998, realizujú a vyvíjajú aktivity v rôznych oblastiach aj mimo projektového zámeru. Po ukončení projektu sa predpokladá ich ďalšia spolupráca a v rámci samospráv a tretieho partnera. Bude sa permanentne využívať obnovený objekt, konať kultúrne a folklórne podujatia a výhľadovo sa dosiahne aj nahratie spoločného CD. Inštitucionálna udržateľnosť je zásadným aktom zabezpečenia fungovania výstupov, výsledkov a prínosov projektu aj v budúcnosti. Finančná udržateľnosť výsledkov projektu je úzko naviazaná na vlastné finančné zdroje jednotlivých partnerov. Z tohto hľadiska možno konštatovať, že Obec Žirany aj mesto Dorog majú zabezpečené financovanie zo štátu z podielových daní, vyberajú priame dane od občanov a dostávajú transfery na fungovanie prenesených kompetencií zo štátnej správy, t.j. majú plynulé finančné toky. Nemecká samospráva má taktiež zabezpečené príjmy z členského, od mesta Dorog. Týmto spôsobom je zabezpečená finančná udržateľnosť partnerov projektu a to sa premietne do schopnosti finančnej udržateľnosti výsledkov projektu.
 
Realizácia projektu nesie v sebe aj prvky  rizika. Tie vychádzajú z potreby koordinácie troch partnerov pôsobiacich v dvoch rôznych krajinách s rozdielnymi právnymi predpismi v oblasti účtovníctva, financií, verejného obstarávania. Okrem toho je projekt vo všeobecnosti ohrozovaný aj časovým rizikom, finančným rizikom a rizikom spojeným s dodávateľmi stavebných prác a služieb. Všetky tieto faktory môžu spôsobiť problémy pri implementácii projektu. Za najväčšie riziko považujeme riziko spojené s dodávateľmi stavebných prác a služieb. Tu môže nastať problém v plnení časového harmonogramu, v dodávke nekvalitných materiálov, či nekvalitne poskytnutých služieb, ktoré nebudú korešpondovať so stanovaným rozpočtom, či zadaním pri verejnom obstarávaní. Prevenciou v tomto aspekte je pravidelná kontrola na stavenisku zo strany zástupcov obce. Pri dodávke služieb je riešením stanovenie dlhšieho časového horizontu ako rezervy na neočakávané situácie. Finančné riziko je spojené s nutnosťou predfinancovať projekt. To zaťaží rozpočty oboch samospráv, ktoré musia byť zo zákona vyrovnané. Preto sa nevylučuje využitie prostriedkov z úverov od komerčných bánk na preklenutie obdobia zvýšených výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu. Prevenciou je nastavenie finančných tokov ešte pred začiatkom implementácie projektu. Časové riziko je spojené s neplnením harmonogramu projektu, či nedokončenia projektových aktivít v zmysle zmluvy o NFP. Riešením sú pravidelné stretnutia pracovného tímu a kontrola dodržiavania harmonogramu projektu.
 
V rámci projektu dôjde k utuženiu cezhraničného partnerstva medzi obcou Žirany a mestom Dorog a k vytvoreniu partnerstva medzi samosprávami a združením Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Partneri budú spoločne prevádzkovať výstupy projektu a zároveň plánovať ďalšie spoločné zámery do budúcnosti. Tie sa budú týkať tak výstupov projektu, ako aj ďalších možných oblastí spolupráce. Jedná sa v prvom rade o využívanie obnovenej infraštruktúry pre prezentáciu tradičnej kultúry regiónu. Okrem toho sa obaja partneri na spoločnej príprave dohodli, že spolu so zachovaním tradičnej kultúry a folklóru pre budúce generácie a spájania regiónu cez kultúru, sa zamerajú aj na kultúrny turizmus. Potreba realizovať projekt v rámci partnerstva vyplýva zo skutočnosti, že všetci partneri sú činní na poli kultúry v národnostne zmiešanom pohraničnom území. Obce zdieľajú jedinečné kultúrne prvky a preto projekt prinesie ich spoločnú prezentáciu smerom navonok. Podpora kultúry a tradícií by vzhľadom na spoločnú minulosť a lokalizáciu regiónov nemala zmysel len na jednej strane hranice. Obce z oboch strán hranice sa takto spoja a ponúknu kultúrne súdržné územie pre pritiahnutie návštevníkov pohraničného regiónu.
 
Projekt nenadväzuje na žiadne realizované projekty financované v rámci súčasného a predchádzajúcich programov cezhraničnej spolupráce. Nadväzuje však na dlhoročnú spoluprácu samospráv Žirany a Dorog a na plány realizácie spoločných projektov v rámci programov cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SKHU 2014-2020, či Európa pre občanov. Projekt má šancu stať sa pilotným prvkom užšej spolupráce a spojenia samospráv s neziskovým sektorom. Zároveň projekt môže predstavovať dobrý príklad úspešnej spolupráce, ktorá nepotrebuje veľký grant na spojenie pohraničia a dvoch regiónov.
 
Projekt je v súlade s viacerými regionálnymi a nadnárodnými stratégiami. V prvom rade sa jedná súlad s EU Strategy for the Danube Region. Projekt je v súlade s Prioritnou oblasťou 03 Kultúra a Turizmus. Jej cieľom je „Propagácia kultúry a turizmu a kontaktov ľudí s ľuďmi.“ V rámci prioritnej oblasti projekt napĺňa Cieľ 3: Rozvoj nových a podpora existujúcich kultúrnych ciest relevantných v Dunajskom regióne a Cieľ 6: Zabezpečenie udržateľného zachovávania kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt rozvojom relevantných klastrov, sietí a informačných centier v Dunajskom regióne. Projekt rieši práve oblasť zachovávania kultúrneho dedičstva a spojenie regiónu cez kultúru a tradície. Projekt napĺňa aj PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022. Jedná sa konkrétne o 2. Prioritnú oblasť Ľudské zdroje, II. Strategický cieľ Kvalitné ľudské zdroje, Opatrenie - II.I.I Budovanie a modernizácia sociálnej infraštruktúry, Rámcová aktivita: Podpora kultúrneho, športového a spolkového života. V rámci tejto aktivity kraj kladie dôraz na kultúrny život na jeho území, čo projekt podporuje. Projekt je aj v súlade s Komárom-Esztergom Megyei Fejlesztési Program 2014-2020. Projekt napĺňa prioritu V – Rozvoj medzinárodnej spolupráce. Tu napĺňa prioritu spolupráce subjektov na rozvoji regiónu. Projekt sa zasadzuje za rozvoj prihraničných regiónov so špecifickým zameraním na kultúru a spoluprácu. Projekt je aj v súlade s Komárom-Esztergom Megye Határon Átnyúló Együttműködéseinek Stratégiai Program, priorita Rozvoj sociálnych vzťahov, Opatrenie A) Rozvoj kultúrnej spolupráce.
interreg meghívó.pdf
1 MB
interreg meghívó 2022.jpg
500 KB