Dorogi Hétszínvirág Óvoda

Dorogi Hétszínvirág Óvoda

Dorogi Hétszínvirág Óvoda

Dorogi Hétszínvirág Óvoda

  1. Dorog Otthon tér 8. 

Telefon: 06 33 522 095

Mobil: 06 30 9 549 279
Email: hetszinvirag@dorog.hu
Óvoda vezetője: Jászberényiné Szalkai Csilla

ovoda_hetszinvirag.jpg

A Dorogi Hétszínvirág Óvoda a város legnagyobb óvodájaként az Otthon téren, szép, parkosított környezetben található. Az épületet 1939-ben, Gáthy Zoltán tervei alapján építették az akkori bányász dolgozók gyermekei részére, mint Dorogi II. sz. Állami Kisdedóvó Intézetet.

1944-ben a háború ideje alatt katonai kórházként, és óvóhelyként is szolgált.
1945-ben a háború után ismét óvodaként, illetve hadiárváknak és iskolai napközinek fenntartott helyként, Rajk Lászlóné Gyermekotthon néven folytatta működését. Ekkortól a fenntartó már a Dorogi Szénbányák Vállalat volt.

1954-től az intézmény új neve: Dózsa György Óvoda.

1980-ban elköltözött a bölcsőde, és helyén új óvodai csoportok jöttek létre. Így vált 7 csoportossá az intézmény.

A rendszerváltást követően Dorog Város Önkormányzata vette át a fenntartói szerepet. Legjelentősebb, a helyi közoktatást érintő döntése alapján a dorogi óvodák 2010 júliusától a

Dorogi Óvoda, Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat összevont intézmény óvodai intézményegységeként működtek tovább.

  1. január 1-től az állami fenntartásba kerülő iskolai- és szakszolgálati intézményegység kiválásával az óvodák új néven, mint Dorogi Városi Óvoda működtek tovább.
  2. július 15-től ismét önálló intézményként, Dorogi Hétszínvirág Óvoda néven folytatta működését.

Az óvoda jelenleg is 7 csoportos, 165 férőhellyel rendelkezik. A nevelőtestület 15 fő óvodapedagógus, melyből 4 fő szakvizsgázott, 1 fő mesterpedagógus, a nevelőmunkát 2 fő pedagógiai asszisztens, 7 fő dajka és 1 fő óvodatitkár segíti. Minden alkalmazott rendelkezik a munkájához szükséges iskolai végzettséggel. Az SNI-és BTMN-es gyermekek ellátásában évről évre a Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított, illetve utazó gyógypedagógus látja el a feladatokat.

Az Óvoda alapdokumentuma az 1999-ben, környezeti munkaközösség hatékony közreműködésével, a nevelőtestület által megalkotott „Zöld levelecske” - környezet megismerésére, védelmére épülő, egészséges életmódra nevelő helyi pedagógiai program, melyet az intézmény az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján saját, helyi igényekkel és lehetőségekkel ötvözött célok kidolgozásával készített el, s folyamatosan felülvizsgál a törvényi megfelelőség, az alkalmazhatóság, a gyakorlati tapasztalatok tükrében.

Az intézmény pedagógiai munkájának a célja, hogy a gyermekek a megszerzett tudás kreatív alkalmazásával, valamint az élménypedagógia eszközeivel minél több érzékelhető, közvetlen tapasztalatot szerezzenek a környező világról és alakuljon ki bennük az egészséges életmód iránti igény, melyet tartalmas, gazdag módszertani kínálattal, innovatív szemléletű pedagógiai munkával érnek el.

Nevelésfilozófiájuk szerint legfontosabb a gyermek, akit sajátos képességrendszerének figyelembevételével, önmagukhoz mérten fejlesztenek játékos formában, játékon keresztül, életkoruknak megfelelő, önmegvalósító, színes tevékenységrendszerben. Feladataikat a családdal való szoros együttműködésben, érzelmi biztonságot, szeretetet közvetítő légkörben igyekeznek megvalósítani.

Gyermekképük tükrözi a gyermekközpontú, befogadó szemléletet, ezzel biztosítva minden gyermek számára az egyenlő feltételeket. Megjelennek benne az intézmény speciális jellemzői, amelyben hangsúlyt kapnak a környezettudatos magatartásra nevelés érdekében kiemelt célok és feladatok. Helyi sajátos értékeiken túl kiemeli az óvodai nevelés alapját képező hármas funkciót.

2010-től A TÁMOP. 3.1.4.-8/2-2008-0042 pályázat alapján bevezetett kompetencia alapú óvodai nevelési programcsomag adaptálásával az egészség és környezetismereti nevelés területen került fejlesztésre szakmai munkájuk. Saját innovációként dolgozták ki és alkalmazzák az Állatok világnapjához kapcsolódó témahetet, valamint az Egészségország című projektet. A TÁMOP. 3.1.4.-8/2-2008-0042 pályázat keretein belül megvásárolt jó gyakorlat - ”Segítőtárs -SNI integráció, differenciált fejlesztés, inklúzió” - címet viselő program segít a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének legoptimálisabb megvalósításában.

Pedagógusképük alapját az inkluzív pedagógiai elvek, érzelmi gazdagság és környezet iránti tisztelet, valamint a hazaszeretet képezi.

A komplexitás jegyében összefonódnak a környezeti neveléshez kapcsolódó témák a gyermekirodalmi-, zenei-, vizuális-, mozgásos-, matematikai- és anyanyelvi ismeretekkel.

A módszertani és pedagógiai szabadságot meghagyva az éves anyagot heti bontású ütemterveik tartalmazzák.

2000-ben létrehozták a Zöld Levelecske Nyílt Alapítványt, amely az SZJA 1%-ának felajánlhatóságán túl jótékonysági rendezvényeken összegyűlt adományokkal és a non profit szervezetek számára kiírt pályázati lehetőségeken keresztül segíti a helyi programban leírt nevelési munkát és célok megvalósítását.

2021 -ben elnyerték a ”Madárbarát óvoda” címet.

Az óvoda speciális szolgáltatásai: vízhez szoktató tanfolyam, játékos angol nyelvi foglalkozás, Bozsik ovi-foci, Ayres-, vitamintornára épülő mozgásfejlesztő foglalkozások, Logikai tehetséggondozó foglalkozás Beebotok segítségével, kirándulások, színházlátogatások.


Hagyományaik: születésnapok, megemlékezés a környezeti neveléshez köthető jeles napokról (Állatok világnapja, Víz Világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja) Egészséghónap, Mikulás, Szeretetlánc, Karácsony, Farsang, megemlékezés nemzeti ünnepeinken, Húsvét, Anyák napja, Ovi-ralli, sportnapok, nagycsoportosoknak „kerti-parti", Nemzeti Összetartozás napja, ismerkedő délután a leendő kiscsoportosoknak.

ÚJ BÁZISINTÉZMÉNY DOROGON

A Dorogi Hétszínvirág óvoda a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai fejlődésének segítése terén alkalmazott jó gyakorlatával kiérdemelte és megkapta az Oktatási Hivatal bázisintézménye címét.

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja illetékességi területén működő köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelését olyan intézmények bevonásával törekszik segíteni, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését. Továbbá elősegítik a Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.

A jó gyakorlatunk célja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, BTMN, tehetségígéretek) óvodai fejlődésének segítése, valamint asszertív kommunikáció az óvodapedagógusok és a szülők között.

Az intézményünkben hangsúlyos nevelési terület a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, BTMN, tehetségígéret) fejlődésének segítése. Három óvodapedagógusunk rendelkezik fejlesztő szakirányú végzettséggel. Szükségesnek láttuk, hogy a csoportban történő differenciáláson túl több segítséget kapjanak az érintett gyermekek, különösen az iskolakezdés előtt állók. Évek óta gyakorlat a fejlesztő játékos, a gyermekek fejlesztendő képességterületét célzó felzárkóztató mikrocsoportos foglalkozások, melyeket saját fejlesztésű és készítésű játékeszközöket is segítjük.

A tevékenység kiterjed tehetséggondozásra is a kognitív képességek és az algoritmikus gondolkodás terén. Két óvodapedagógusunk fejlesztő jellegű „vitamintornát” tart a fejlődésben megerősítést kívánó gyermekek számára.

A gyermekek fejlődésének segítése érdekében fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikáció bemutatását. Bázisintézményként megosztjuk működő jó gyakorlatainkat előadások, műhelymunkák, bemutató foglalkozások keretében is.

Jó gyakorlatunk alkalmazási területei a gyermeki képességek fejlődésének segítése, felzárkóztatás, a tehetség felismerése és a kibontakozás segítése, a kognitív képességek, algoritmikus gondolkodás fejlesztése.

Jászberényiné Szalkai Csilla

Óvodavezető


Óvodák körzethatárai Dorog város területén itt letölthető:

 


 

Adatvédelem_Hétszínvirág.pdf
8 MB
PP_DOROGI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2022_legitimált.pdf
2 MB
SZMSZ Hétszínvirág óvoda_felülvizsgált_2022_legitimált.pdf
1 MB
Házirend 2022..pdf
5 MB